Vision

Vi vill att varje elev ska komma till vår skola och känna sig respekterad, accepterad och unik. Elever och vuxna ska känna sig trygga och trivas i sin skolmiljö. Vi behandlar varandra med respekt och ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen blir trakasserad eller utsatt för annan form av kränkande behandling.

När våra elever tänker tillbaka på sin tid hos oss vill vi att de ska känna glädje och komma ihåg oss som en skola som tog dem på allvar och som respekterade dem för just deras unika personlighet.

Den lokala arbetsplanen och likabehandlingsplanen är styrdokument och ses över varje år.