Vi följer kommunens riktlinjer gällande skolbarnsomsorg:

Regler för fritidshemplats
Senast uppdaterad: 2020-05-20
 
Skolbarnomsorg
Skolbarnomsorg bedrivs i form av fritidshem och avser barn i åldrarna 6–13 år som går i förskoleklass och grundskola och som har behov av omsorg utöver tiden i skolan på grund av att vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar. Omsorgsbehovet kan behöva styrkas med intyg från arbetsgivare, skola etc. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
Elever har inte rätt till fritidshem när vårdnadshavare är
• sjuk
• hemma för vård av annat barn
• föräldraledig med annat barn
• ledig (semester/annan typ av ledighet)
• aktivt arbetssökande
Om du och barnets andra vårdnadshavare har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ansökan sker via Förskola och fritidswebben på kommunenes hemsida. 

Placering
För att få en plats inom barnomsorgen måste anmälan göras via Förskola- och Fritidswebben. Övergången mellan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker automatiskt för de barn som behöver fritidsplats till hösten. OBS! Detta gäller inte för de barn som innehar en avgiftsfri allmän förskoleplacering (15 tim/v) vid vårterminens slut. Om behov av fritidsplats finns, måste ansökan göras via Förskola och Fritidswebben.

Schema
Nytt schema ska läggas in i Förskola och fritidswebben. 

Avgift
Du betalar en avgift för platsen, som också följer kommunens regler, d v s man betalar avgiften 12 månader per år och den beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst (brutto). För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.
Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då varsin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst. Inkomsttaket ligger på 49 280 kr/månad från och med 2020-04-01.
Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare. Från och med barn fyra utgår ingen avgift.
Avgift debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro) och beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad. Inbetalningslappar lämnas i barnens fack i slutat av varje månad. Du kan även få inbetalningsavisering via mail genom att kontakta info@waldorfkarlshamn.se.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid. Uppsägning sker via Förskola och fritidswebben. Uppsägning via telefon tas inte emot. Vid dubbelplacering sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

Tillfällig uppsägning
Tillfällig uppsägning av barnomsorgsplats, till exempel över sommarlovet för att få avgiftsbefrielse, kan inte göras av vårdnadshavare om behov av barnomsorg finns inom en period av fyra månader. Om barnomsorgsplats har sagts upp och vårdnadshavare ansöker om plats inom fyra månader från sista placeringsdagen anses placeringen ha fortgått och avgift debiteras retroaktivt enligt gällande taxa.
 
Vid fakturafrågor maila Linda på info@waldorfkarlshamn.se