Solvinda Fritidshem


Hos oss på Fritidshemmet Solvinda går det ca 40 barn på en avdelning med elever förskoleklass till åk 6.  Vi håller till i skolbyggnaden närmast parkeringen.

Vår verksamhet regleras i Skollagen och  läroplanen  (Lgr11).  ”En väg till frihet”, Waldorfskolans egna  läroplan, formulerar kompletterande riktlinjer utifrån ett waldorfpedagogiskt perspektiv.

Pedagogiken

På fritids arbetar man särskilt med grupprelationer, med barns allmänna utveckling med betoning på social utveckling, med lärande i praktiska och konkreta sammanhang och med att stimulera elevernas lek- och lärandelust.
På fritids ges det goda möjligheter och utrymme för elevernas egan intressen, och vi erbjuder en trygg och säker inom- och utomhusmiljö som inspirerar till grupplek och andra aktiviteter. 

Vi tar hänsyn till elevgruppens olika behov, intressen och erfarenheter och anpassar efter deras olika förutsättningar.

I leken tränar barnen sina olika förmågor och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar. På fritids används leken  för att stimulera barnens känslomässiga, motoriska och intellektuella utveckling.
Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla sin fantasi, kreativitet och  bearbeta sina upplevelser. De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra.

Ur ”Konferenser med lärarna ur den fria Waldorfskolan i Stuttgart 1919”, R. Steiner:

”Frågan ställdes vad man kunde göra med barnen i ett eftermiddagshem. Dr. Steiner: - ”Där skall barnen umgås, roas. De kan spela spel, teater kan de också spela, sina läxor kan de också göra. Man skall vara som ett barn själv, få barnen att skratta. Barnen skall känna att de vuxna finns där när de behöver något. Av speciellt värde är det när barnen berättar om sina upplevelser. Man måste intressera sig för detta. Det är hälsosamt för barnen att få prata av sig. Att få arbeta med lera är också bra.”

Fritidspersonalen ska verka som  en vuxen förebild och vägleda barnen i deras möten med sig själva, med andra människor och med naturen. Vi strävar efter att vara lyhörda och iakttagande, ibland nära och ibland på lite håll. Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen. Vi vill inspirera barnen till lekar och aktiviteter och hjälpa barnen att få struktur och normer när det behövs. Målet är att barnen själva skall ta initiativ till lek och aktivitet.

Även om det är fri lek och social gemenskap för barnen stor del av tiden på fritids så finns det också tydliga rutiner som ramar in verksamheten och  skapar trygghet och kontinuitet hos barnen.

Vi för återkommande samtal kring barnens delaktighet och medbestämmande i fritidsverksamheten. Vi anordnar också som ett komplement till den fria leken olika aktiviteter som barnen kan ta del av om de vill såsom utelekar, filmvisning, bakning, spel, skapande, läxhjälp  och annat. Fritidshemmet ska också vara en plats för vila och rekreation för de elever som önskar det.